Available courses

ฟิสิกส์ 4

ว30224 ฟิสิกส์ 4

ศึกษาหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายการหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใเครื่องใช้ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้าหลักการของมอเตอร์ กฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แนวคิดทฤษฎี แม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความ สามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนำ ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ วันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ท๓๐๒๐๗ การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ศึกษาหลักการ ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ รูปแบบ ประเภท เนื้อหา แนวคิด และวิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การเขียนการเขียนสารคดี การเขียนกวีนิพนธ์ การเขียนเรื่องสำหรับเด็ก และการเขียนเชิงสร้างสรรค์เฉพาะตน โดยใช้โวหารการเขียนประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เน้นการลำดับความให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างชัดเจน แสดงความคิดและความรู้สึกโดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามมารยาท และธรรมเนียมนิยม

วรรณกรรมปัจจุบัน

ท 30205 วรรณกรรมปัจจุบัน

ศึกษาประวัติวรรณกรรมไทย ลักษณะและองค์ประกอบของเรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมรางวัล ซีไรต์และบทความ วิเคราะห์วิจารณ์เบื้องต้น บอกคุณค่าของวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์ เนื้อหา สังคม และการนำไปใช้ในชีวิตจริง โดยการอธิบาย ตีความ แสดงความคิดเห็น ประเมินคุณค่าแนวคิด นำไปใช้อ้างอิง ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและมีนิสัยรักการอ่าน

ภาษาไทยพื้นฐาน ๑

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ สามารถอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ มาพัฒนาตนและพัฒนาการเรียน ฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ พูดต่อที่ประชุมชน ได้อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ และมีมารยาท เรียนรู้หลักภาษาโดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย คําราชาศัพท์ หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ท่องจำ บอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และสามารถนำไปใช้อ้างอิงตามความสนใจ

ภาษาไทยพื้นฐาน 5

ท 33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5

ศึกษาหลักการอ่านตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ประเมินค่าเรื่องที่อ่านเพื่อนำความรู้
ไปใช้ในบริบทต่าง ๆ เขียนกรอบแนวคิด สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านมาพัฒนาตนเอง เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง วิเคราะห์แนวคิดและประเมินเรื่องที่ฟัง ดู นำมาพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว เสนอความคิดใหม่โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง อธิบายลักษณะภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย มีความเข้าใจระดับภาษาและคำราชาศัพท์ แต่งบทร้อยกรองของประเภทฉันท์ได้ ท่องจำและบอกคุณค่าของบทร้อยกรองได้ตามความสนใจ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทประพันธ์วรรณศิลป์